Fundamental Scientific Library of NAS RA

ԳԻՐՔ ԱՂՕԹԻՑ / Գրիգոր Նարեկացի.

By: ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ, 940-1003Material type: TextTextLanguage: Armenian Publication details: Կ. Պոլիս : տպ. Հովհաննես Աստվածատրյանի, 1763Description: 640 էջ ; 20 սմSubject(s): ԱղոթքներOnline resources: Կարդալ առցանց
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

Ա ՏԻՏՂԹ.՝ Նարեկ/ Գիրք/ ԳԻՐՔ/ ԱՂՕԹԻՑ/ Ասացեալ Սրբոյն/ Գրիգորի Նարե/կացւոյ՝ Հրեշտակա/կան Վարդա/պետի։/

Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ/ ԱՂՕԹԻՑ:/ Արարեալ Սրբոյն Գրիգորի Նարե/կացւոյ՝ Հր[ե]շտ[ա]կական Վարդ[ա]պ[ե]տի։/ Եւ վերստին ի Լոյս ածեցմամբ՝/ Տպագրեց[եա]լ ի Վեհափառ Հայր[ա]պ[ե]տ[ո]ւ[թ]ե[ան] սրբոյ Էջմիածնի՝ Տեառն Սիմէօնի/ Սրբ[ա]զ[ա]ն Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի ամ[ենայն] Հայոց։/ Եւ ի Պատրիարգու[թ]ե[ան] Ցանկալի երկ/րին ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսա]ղէմի՝ Տեառն Կարապետի/ Երջանկազարդ Վարդապետի:/ ի Կոստանդնուպօլիս Քաղաքի։/ Հրամանաւ նորին Սրբազան Պատ/րիարգի՝ Տեառն Յակոբայ՝ Ա[ստուա]ծաբան/ Կոչեցելոյ՝ Գերիմաստ Վարդա/պետի։/ ի Տպարանի հանգուցեալ ա[ստուա]ծատուրի:/ Առաջնորդեա Ամենակարօղ Տ[է]ր։/

640 երկսյուն, զարդափակ էջ, տիտղոսաթերթերը էջակալության մեջ չեն մտնում։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 16,7X11,9 սմ: Ա տիտղթ. խորանի մեջ, Բ տիտղթ, զարդափակ։ Լուսանցանիշերով։ 2 փորագիր պատկեր -րդ և 338-րդ էջերում։ Գլխազարդեր,

Գրաբար

There are no comments on this title.

to post a comment.


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License