Fundamental Scientific Library of NAS RA

Библиотека Академии наук СССР в ... году /

Библиотека Академии наук СССР в ... году / Б-ка АН СССР. - Ленинград : Б. и., 1961-. - год ; 22 см.

Библиогр. в подстроч. примеч.

Сост. Г.Я. Смолин; Под ред. М.С. Филиппова Сост. Г.Я. Смолин; Под ред. М.С. Филиппова Сост. А.Я. Кривенко, А.А. Моисеева; Отв. ред. М.С. Филиппова 1960 г. (1961, 156 с., рис.) : 1961 г. (1962, 166 с.) : 1962-1964 г. (1967, 192 с., рис.) :


Պետական գրադարաններ


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License