Fundamental Scientific Library of NAS RA

Зарубежные писатели в борьбе за мир : Библиографический указатель, 1975-1985 /

Зарубежные писатели в борьбе за мир : Библиографический указатель, 1975-1985 / Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит. ; [Отв. ред. В. А. Скороденко]. - Москва : ВГБИЛ, 1985. - 74 с.

Борьба за мир в литературе - Библиографические указатели Писатели в борьбе за мир - Библиографические указатели Литература зарубежных стран 20 в. - Библиографические указатели


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License