Fundamental Scientific Library of NAS RA

ԳԻՐՔ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ /

ԱՌԱՔԵԼ ԴԱՎՐԻԺԵՑԻ,

ԳԻՐՔ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ / Առաքել Դավրիժեցի. - Ամստերդամ : տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի, 1669. - 650 էջ ; 14,5 սմ.

ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ /ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ./ Շարադրեալ/ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ/ ԱՌԱՔԵԼՈՅ ԴԱՎՐԷ/ԺԱՑՒՈՅ։/ Սակս դիպուածոց հայաստանեայց՝ և/ ևս գաւառին արարատոյ՝ և մասին գողթան/ գաւառի, սկսեալ ի թուոյն հայոց. 1054. էն./ մինչև յաւարտ պատմագրութե[ան]ս. այլև/ ի յիշումն ածեալ մասնաւորա/բար. աստի և անտի։/ Տպագրեալ ներ Տպարանում Սրբոյն Էջմիածնի./ և Սրբոյն Սարգսի զօրավարի։/ Ի Հայրապետութե[ան] Տեառն Յակօբայ Կաթու/ղիկոսի Սրբոյ Էջմիածնի։/ Եւ վերակացութ/եամ]բ Տեառն Ոսկանայ Երևան/ցւոյ բանի սպասաւորի։/ ՅԱՄՍԹԷԼՕԴԱՄՈՒՄ։/ Ներ Թուոջ փրկչին 1669. ին. Յուն/վարի. I։/ Իսկ ըստ Հայոց. 1118. ին./ Սահմի. 29։/ 650 էջ։ Ութածալ մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 14,5x8 սմ։ Տիտղոսաթերթին զարդանկար։ Էջախորագրեր, 1 գլխազարդ և զարդագրեր։ Բնագիրը մոտ 12 կետաչափի բոլորագիր, օգտագործված են նաև գլխագրեր, տիտղոսաթերթի վրա նոտրգրեր։


Գրաբար


Հայոց պատմություն


Թվայնացված


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License