Fundamental Scientific Library of NAS RA

Աստուածաշունչ․

Աստուածաշունչ․ - Ամստերդամ : տպ. Ս. Էջմիածնի տպ. Ս. Սարգսի, 1666-1668. - 1470 էջ : նկ. ; 21 սմ.

ՏԻՏՂԹ.՝ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱՇՈՒՆՉ /ՀՆՈՑ ԵՒ ՆՈՐՈՑ ԿՏԱԿԱ/ՐԱՆԱՑ ՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՕՂ. ՇԱՐԱ/ԿԱՐԳՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽՆԵԱՑՆ/ ՄԵՐՈՑ ԵՒ. ՃՇՄԱՐՏԱՍԻ/ՐԱՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ։/ Իսկ զկնի հրամանաւ վեհափառին Տեառն Յակօբայ /Հայոց Կաթուղիկոսի գլխակարգեալ և տնատեալ ըստ Դաղմատա/ցւոցն. նա և զհամաձայնութի[ւն] հանուրց գրոց Ա[ստուա]ծաշնչից ընդ /իրեարս առնթեր կարգեալ ամենեցուն. նուաստի /ումեմն բանի Տ[եառ]ն սպասաւորի. Ոսկանի /Երևանեցւոյ/։ ՅԱՄՍՏԷՐԴԱՄ։/ Ներ տպարանում սրբոյն Էջմիածնի. և սրբոյն Սարգսի զորա/վարի, ի Թուում փրկչին. 1666, Իսկ Հայոց./ ռճժե. նամսեանն մարտի մետասանի։/ 8 չհ, 628 (ՈՒԸ), 834 (ՊԼԴ) (=1470) երկսյուն էջ։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 21x14,7 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 160 փորագիր պատկեր փորագրողի Քր. վան Զիխեմի անվանատառերով (CVS)։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։


Գրաբար


Աստվածաշունչ


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License